Przemysł

Na co zwrócić uwagę wybierając frezarkę górnowrzecionową?

Artykuł na temat frezarki wrzecieniowej

Ewo­lu­cja tech­nik sto­lar­skich od zawsze wycho­dziła naprze­ciw pro­blemom napo­ty­ka­nym na dro­dze rze­mieśl­ni­ków. Tak, jak kie­dyś jed­nym z pod­sta­wo­wych narzę­dzi sto­lar­skich w każ­dym warsz­ta­cie był zestaw dłut i stru­gów, tak teraz żaden sto­larz nie wyobraża sobie swo­jej pracy bez fre­zarki. Dla­czego? O tym w poniż­szym arty­kule.

Budowa fre­zarki gór­now­rze­cio­nowej

Fre­zarka jest narzę­dziem, które pozwala nam obra­biać drewno poprzez skra­wa­nie za pomocą frezu. Daje nam to moż­li­wość uzy­ska­nia przeróż­nych wzo­rów i kształ­tów kra­wę­dzi drewna oraz two­rze­nia w nim row­ków, wpu­stów czy wrę­bów. To, w jakiej pozy­cji uło­żone jest wrze­ciono trzy­ma­jące frez, kla­sy­fi­kuje nam fre­zarkę na dolnowrze­cionową, górnowrze­cionową lub równowrze­cionową. W fre­zarkach gór­now­rze­cio­no­wych wrze­ciono usta­wione jest nad sto­łem, a frez spo­tyka się z mate­ria­łem od góry.


Fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe do drewna w zależ­no­ści od swych zasto­so­wań, wystę­pują w róż­nych roz­mia­rach. Do prac na mniej­szą skalę, gdzie potrzebna jest mobil­ność, lek­kość i ręczna kon­trola posuwu maszyny, wyko­rzy­stu­jemy małe fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe, które należą do grupy ręcz­nych elek­tro­na­rzę­dzi. Nato­miast do prac zwią­za­nych z obróbką więk­szych ele­men­tów mate­riału czy przy potrze­bie wyko­na­nia fre­zo­wań o dużej powierzchni, wyko­rzy­stu­jemy sta­cjo­narne fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe sto­łowe. Ten rodzaj fre­zarki umoż­li­wia nam sta­bilne osa­dze­nie obra­bia­nego mate­riału na stole, co znacz­nie uła­twia nam pracę, opty­ma­li­zu­jąc tym samym jej czas.

Pod­stawą każ­dej fre­zarki jest kor­pus, który zabez­pie­cza wnę­trze oraz two­rzy kształt i bazę urzą­dze­nia. Cała maszyna wsparta jest na meta­lo­wej pod­sta­wie. Do kor­pusu fre­zarki zamo­co­wany jest stół robo­czy, który umoż­li­wia sta­bilne przy­mo­co­wa­nie naszego urzą­dze­nia. Kolej­nym ele­men­tem jest gło­wica z wrze­cio­nem fre­zar­skim, która przy­cze­piona jest do ramie­nia. W ramie­niu znaj­duje się mecha­nizm opusz­cza­nia gło­wicy. Na ramie­niu znaj­duje się też pul­pit ste­ru­jący, umoż­li­wiający ste­ro­wa­nie fre­zarką.

Zasto­so­wa­nie fre­za­rek gór­now­rze­cio­no­wych

Głów­nym zasto­so­wa­niem tego urzą­dze­nia jest fre­zo­wa­nie róż­nego rodzaju kra­wę­dzi. Dzięki moż­li­wo­ściom fre­zo­wa­nia jakie daje ta maszyna, możemy wzbo­ga­cić nasz wyrób fre­zo­wa­niem deko­ra­cyj­nym. Ten rodzaj fre­zo­wa­nia jest sto­so­wany naj­czę­ściej przy wyro­bie scho­dów, balu­strad czy ogro­dzeń.


Fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas obróbki dużych powierzchni o dłu­gich kra­wę­dziach. Są nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem warsz­ta­tów, które pro­du­kują swe wyroby na sze­roką skalę. Szcze­gól­nie spraw­dzają się tam, gdzie wystę­puje duża sche­ma­tycz­ność i powta­rzal­ność prac.


Tego rodzaju fre­zarki sta­no­wią rów­nież wypo­sa­że­nie mniej­szych warsz­ta­tów sto­lar­skich, gdzie sto­la­rze pod­cho­dzą bar­dziej arty­stycz­nie do swych pro­jek­tów. Fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe umoż­li­wiają im bowiem two­rze­nie pre­cy­zyj­nych i nie­ty­po­wych kształ­tów fre­zo­wań.


Pod­su­mo­wu­jąc: ten rodzaj maszyn do drewna sto­suje się wszę­dzie tam, gdzie jest wyma­gana pre­cy­zja, dokład­ność i dobra ręczna kon­trola pro­wa­dze­nia, a praca jest wyko­ny­wana na dużych powierzch­niach mate­riału.

Para­me­try fre­za­rek gór­now­rze­cio­no­wych

Wybierając frezarkę należy zwrócić uwagę na jej parametry. Najważniejszym parametrem jest moc silnika, która będzie określać wydajność naszego sprzętu. Im jest ona wyższa, tym lepsza będzie wydajność frezowania. Oczywiście przy wyborze należy też mieć na uwadze to, do jakich celów potrzebny będzie nam tego rodzaju sprzęt. Jeżeli mamy niewielki warsztat stolarski, raczej nie będzie nam potrzebna frezarka o mocy 2000 W.
Do para­me­trów fre­za­rek, na które warto zwró­cić jeszcze uwagę należą:

 • obroty wrze­ciona
 • głę­bo­kość fre­zo­wa­nia
 • mak­sy­malna śred­nica frezu
 • wymiary stołu robo­czego
 • ste­ro­wa­nie peda­łem
 • prze­świt
 • odciąg
 • pneu­ma­tyczne opusz­cza­nie gło­wicy
 • moż­li­wość usta­wie­nia gło­wicy pod zada­nym kątem

Fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe – ceny

Fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe to spe­cja­li­styczny sprzęt, który znacz­nie uła­twia pracę w warsz­ta­tach sto­lar­skich. Dla­tego też cena, jaką trzeba za nią zapła­cić, nie jest niska. Ceny wahają się w zależ­no­ści od róż­nego rodzaju para­me­trów, a przede wszyst­kim od tego, czy maszyna będzie nowa czy uży­wana i mogą się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla większości z nas nie będzie to mały wydatek, dlatego warto dobrze zastanowić się przed kupnem odpowiedniego sprzętu.

Fre­zarka nowa czy uży­wana? Co wybrać?

Oczy­wi­stym kry­te­rium, który znacząco wpłynie na doko­na­nie przez nas wyboru, jest budżet. Jeżeli mamy ogra­ni­czone środki finan­sowe, a potrze­bu­jemy dużej, solid­nej maszyny prze­my­sło­wej, to szu­kamy fre­zarki uży­wa­nej. Wcze­śniej jed­nak warto spraw­dzić stan tech­niczny maszyny. Naj­le­piej wyko­nać nastę­pu­jące czyn­no­ści:

 • oce­nić czy nie ma bicia przy wrze­cio­nie – to zna­czy spraw­dzić czy ruchy wrze­ciona są koli­ste
 • spraw­dzić czy nie ma skrzy­wień na wałku wrze­cio­no­wym
 • oce­nić stan łożysk
 • oce­nić czy urzą­dze­nie speł­nia wymogi bez­pie­czeń­stwa, a więc czy nie ma prze­bić prądu elek­trycz­nego

Nowe, duże fre­zarki gór­now­rze­cio­nowe są bar­dzo dro­gie, ale jeżeli nie ogra­ni­cza nas budżet to warto zaopa­trzyć się w fre­zarkę CNC ste­ro­waną cyfrowo. Kupu­jąc taki sprzęt będziemy mieć gwa­ran­cję, że urzą­dze­nie będzie sprawne i pozbawione uste­rek tech­nicz­nych. Jeśli jed­nak zależy nam na oszczęd­no­ści to warto kupić fre­zarkę uży­waną, zwłasz­cza jeżeli mamy pew­ność, że tra­fi­li­śmy na uczci­wego sprze­dawcę.

Dodaj komentarz