PrawoBiznes

Umowa sprzedaży – jak zabezpieczyć zapłatę umówionej kwoty?

umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży to jedna z najpopularniejszych i najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych na rynku. Zarówno kupujący jak i sprzedający rządzą się swoimi prawami. Z chwilą zawarcia umowy, sprzedający zobowiązany jest przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący za odebraną rzecz obowiązany jest zapłacić oznaczoną cenę. W zależności od wartości sprzedaży przedmiotu cena stanowi dość istotny element. Zatem jak zabezpieczyć zapłatę umówionej kwoty? O tym poniżej. 

Jak zabezpieczyć umowę sprzedaży i interesy sprzedającego?

Zabezpieczenie umowy sprzedaży, a także interesów kupującego i sprzedającego występują głównie w przypadku umów zawieranych na większy kwoty. Najczęstszym przypadkiem, gdy strony korzystają z formy zabezpieczenia umowy sprzedaży jest sytuacja kupna jakiejś nieruchomości. 

Z racji tego, iż umowa kupna- sprzedaży nieruchomości zawierana jest w formie aktu notarialnego, to obecność notariusza przy zabezpieczeniu zapłaty umówionej kwoty również może być jednym z rozwiązań. 

Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą na notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej wcześniej kwoty jest poddanie kupującego egzekucji zgodnie z art. 777 kodeksu cywilnego, potocznie zwanego jako zapis trzech siódemek. 

Na mocy ustawy oznacza to, że kupujący składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zapłaty wcześniej ustalonej kwoty, z zachowaniem wyznaczonego terminu, poddając się tym samym egzekucji z tego tytułu. Taka umowa zawarta w kancelarii notarialnej spisana w formie aktu notarialnego oprócz zabezpieczenia umówionej kwoty przy sprzedaży, zabezpiecza również wydanie przedmiotu, w sytuacji gdy kupujący je przeciąga. 

Ta sytuacja daje sprzedającemu możliwość dochodzenia swoich roszczeń, poprzez zgłoszenie się do właściwego miejscowo sądu rejonowego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na podpisany akt notarialny. Następnie na tej podstawie można zgłosić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. 

Formą zabezpieczenia zapłaty umówionej ceny może być także rachunek powierniczy w banku, na który kupujący wpłaca ustaloną kwotę jeszcze przed zawarciem umowy, którą następnie bank wypłaca sprzedającemu po podpisaniu aktu notarialnego. 

Kolejną formą zabezpieczenia zapłaty umówionej kwoty może być depozyt notarialny. Notariusz ma za zadanie przechować pieniądze w depozycie, a kiedy umowa sprzedaży dojdzie do skutku to w umówionym terminie wypłaca je sprzedającemu. Jest to jednak metoda stosowana już dość rzadko, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Co powinna zawierać umowa sprzedaży?

W związku z tym, iż umowa sprzedaży jest umową wzajemną, to nakłada ona pewne obowiązki na obie strony zawieranej przez nich transakcji. Do najistotniejszych elementów, które powinna zawierać umowa sprzedaży w swojej treści należy przede wszystkim przedmiot umowy i jego cena

Warto pamiętać, że przedmiotem umowy mogą być rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, zatem przedmiot powinien być określony w miarę precyzyjnie, aby nie było wątpliwości co do jego identyfikacji. 

Jeśli chodzi o cenę, to także jest ona obowiązkowym elementem, bowiem sprzedaż jest czynnością odpłatną, dlatego w treści umowy musi być zawarta cena przedmiotu sprzedaży, którą wyraża się w jednostce pieniężnej. Strony posiadają swobodę co do wyboru formy płatności konkretnej ceny, gdyż może być ona uiszczona zarówno w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej.Nie umieszczenie ceny w umowie sprzedaży, może być potraktowane jako umowa darowizny. 

Poza tym umowa sprzedaży powinna zawierać elementy podstawowe takie jak: data oraz miejsce zawierania umowy, a także określenie stron. Dodatkowo, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę, to można zawrzeć informacje dotyczące ewentualnych zaliczek, sposobu dostawy czy przekazania przedmiotu sprzedaży. 

Może Cię zainteresować: Dlaczego warto korzystać z usług notariusza?

Kiedy umowa sprzedaży jest nieważna?

Stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży regulują przepisy prawne kodeksu cywilnego. Bezwzględnie, zgodnie z jego zapisami umowa sprzedaży jest nieważna, kiedy treść umowy lub jej cel jest sprzeczny z obowiązującymi regulacjami prawnymi zawartymi w ustawach. Czynność prawna niezgodna z zasadami współżycia społecznego lub przeciwstawienie się co do formy stosunku, powoduje że umowa sprzedaży również uznawana jest za nieważną. 

Dodaj komentarz