Prawo

Dlaczego warto korzystać z usług notariusza?

notariusz

Niektóre czynności prawne bezwzględnie wymagają obecności notariusza, aby były skuteczne muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. Jednak notariusz jako zawód zaufania publicznego dokonuje również szeregu innych działań. Warto skorzystać z usług notariusza nawet wtedy, gdy ustawodawca on nas tego nie wymaga. Doskonale zna on prawo i bez żadnych problemów pomoże w przygotowaniu stosownej umowy zgodnej z przepisami, szczególnie jeśli jest to dla nas ważny dokument. 

Kim jest notariusz?

Notariusz jest osobą powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jego głównym zadaniem jest przygotowywanie i sporządzanie aktów notarialnych. Wszystkie dokonywane przez niego czynności posiadają formę dokumentu urzędowego. Realizuje działania w sytuacji, gdy zainteresowane strony są do tego zobowiązane lub po prostu pragną daną umowę zawrzeć w formie notarialnej. 

Dobry notariusz stoi na straży prawa, zapewnia bezpieczeństwo, dba o interesy stron i pozostałych osób, wobec których dana czynność ewentualnie mogłaby spowodować jakiekolwiek skutki prawne. Zakres jego uprawnień obejmuje również zapobieganie wszelkim sporom sądowym.

Notariusz sporządza między innymi wszystkie umowy dotyczące spraw majątkowych, spadkowych, darowizny, sprzedaży nieruchomości. Oprócz tego u notariusza można także sporządzić testament, nadać pełnomocnictwo osobie trzeciej, podpisać umowę przedwstępną lub deweloperską. Dodatkowo przygotowuje on również poświadczenia podpisów i spisuje protokoły. Obszar prowadzonej przez niego działalności jest bardzo obszerny. 

Czego oczekiwać od notariusza?

Sprawdzony notariusz prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem. To, czego powinniśmy oczekiwać od notariusza korzystając z jego usług to przede wszystkim obowiązek dochowania tajemnicy. Bez względu na to, czy do danej czynności prawnej doszło czy też nie, jego obowiązkiem jest dochowanie tajemnicy notarialnej. Naruszenie tego prawa może doprowadzić nawet do pozbawienia prawa do prowadzenia kancelarii notarialnej. 

Ponadto notariusz za wykonywane przez siebie czynności ponosi pełną odpowiedzialność. Zgodnie z obowiązującym prawem notariusz jest osobą zaufania publicznego, która podlega ochronie jako funkcjonariusz publiczny. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność zarówno cywilną, karną jak i dyscyplinarną. Zachowanie szczególnej staranności leży więc w jego obowiązku. 

Bezstronność, rzetelność, uczciwość i przestrzeganie prawa świadczą o jego profesjonaliźmie. Tych cech bezwarunkowo możemy oczekiwać od sprawdzonego notariusza. 

Koszty czynności notarialnych

Wszelkie opłaty notarialne za dokonane przez notariusza czynności obliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zazwyczaj wysokość taksy zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Istnieje jednak katalog czynności, przy których obowiązuje stała, maksymalna stawka. Do tych czynności zalicza się między innymi sporządzenie testamentu lub podpisanie majątkowej umowy małżeńskiej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera pozostałe opłaty sądowe i należne podatki. Ma również prawo do pobrania opłaty za poniesione wydatki związane z dokonaniem danej czynności. Każdy notariusz może indywidualnie ustalić wysokość pobranej opłaty, nie może jednak przekroczyć progu wskazanego w rozporządzeniu. 

Dodaj komentarz