TechnologiaBiznes

Czy na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie?

Czy na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie?

Kontenery użytkowe są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, przemyśle czy handlu, ale także przez osoby prywatne. Obiekty modułowe pełnią wiele funkcji, w tym biurową, handlową, ekspozycyjną, magazynową, a nawet mieszkalną. Sprawdź, jak postawić kontener zgodnie z obowiązującym prawem. Dowiedz się, czy wymaga to pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia.

Kontenery budowlane, biurowe, modułowe a prawo

W powszechnej opinii kontener jest traktowany jako obiekt tymczasowy, którego postawienie nie wymaga pozwolenia. Sprawa jest jednak o wiele bardziej skomplikowana. Postawienie kontenera może wiązać się zarówno wyłącznie ze zgłoszeniem do urzędu, jak również uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób i jak długo użytkownik zamierza korzystać z obiektu.

Kontener jako obiekt tymczasowy

Źródło: fbgroup.pl

Według przepisów kontener zaliczany jest do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. W art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) znajduje się następująca definicja: „tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem”.

Zatem kontener należy do tymczasowych obiektów budowlanych, ponieważ jest niepołączony trwale z gruntem, a jego montaż jest budową (budowa może polegać na usytuowaniu obiektu, którego konstrukcja została wykonana poza miejscem budowy). Co ważne, obiekty budowlane tymczasowe należą z kolei do bardziej ogólnej kategorii zwanej budowlami.

Kwestię zezwolenia bądź zgłoszenia w pewnym stopniu rozstrzyga art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, w którym przewidziano, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu.

Podsumowując, postawienie kontenera nie wymaga zezwolenia, gdy będzie użytkowany do 180 dni. Natomiast budowa obiektu modułowego na okres dłuższy niż 180 dni wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany.

Warto dodać, że przepisy Prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę kontenery w sensie ścisłym, tj. obiekty służące do przechowywania narzędzi, towaru czy innych przedmiotów, ale nie obiektów, dla których kontener jest jedynie budulcem.

Pozwolenia na budowę nie wymagają kontenery, które służą realizacji innego obiektu w ramach prowadzonych robót budowlanych i są położone na terenie placu budowy.

Czy kontener jest obiektem budowlanym?

Obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zatem kontener jako tymczasowy obiekt budowlany, który ma być postawiony w jednym miejscu dłużej niż 180 dni i przy tym spełnia cechy gospodarcze, czyli jest podłączony do zewnętrznej sieci energetycznej, przestaje być obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego. Jego budowa wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z art. 3 pkt 5 ww. ustawy.

Kontener stawiany na dłuższy czas

Planując postawienie kontenera na działce na dłużej niż 180 dni, który wykazuje cechy gospodarcze, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W prawie budowlanym z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę zostały jednak wyłączone wolnostojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m² (art. 29, ust. 1, pkt 2). Przy tym za budynek gospodarczy uznaje się obiekt niemieszkalny, który służy przede wszystkim do przechowywania rzeczy i wykonywania prac warsztatowych na potrzeby własne.

Reasumując, w prawie budowlanym ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia kontenerów z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednak w większości przypadków, jeżeli rozwiązania kontenerowe mają stanowić alternatywę dla tradycyjnego budynku, konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dodaj komentarz